Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Mentix Media h.o.d.n. Wijzeronline

Eenmanszaak Mentix Media h.o.d.n. Wijzeronline (hierna: Wijzeronline) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18085364 en is gevestigd aan Ericssonstraat 2, 5121ML Rijen.

Artikel 1 - Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Wijzeronline.
 3. Website: de voor Opdrachtgever ontwikkelde Website c.q. Webshop.
 4. Diensten: de Diensten die Wijzeronline aanbiedt, zijn het ontwikkelen van websites c.q. Webshops, hosting, domeinnaamregistratie aan Opdrachtgever, alsmede diverse marketingdiensten en optimalisatie van websites welke zullen worden uitgevoerd door derden.
 5. Dienstverlener: Wijzeronline biedt diensten aan Opdrachtgever aan hierna: Wijzeronline.
 6. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of en bedrijf die Wijzeronline heeft aangesteld, projecten aan Wijzeronline heeft verleend voor Diensten die door Wijzeronline worden uitgevoerd, of waaraan Wijzeronline een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 7. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Wijzeronline, alsmede voorstellen van Wijzeronline voor Diensten die door Wijzeronline aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Wijzeronline waar deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel mee vormen.
 8. SaaS-Dienst: het door Wijzeronline beschikbaar stellen en houden van Websites en/of Website via internet of een andere datanetwerk zonder een fysieke drager te verstrekken aan Opdrachtgever.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Wijzeronline, elke Overeenkomst tussen Wijzeronline en Opdrachtgever en op elke Dienst die door Wijzeronline wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Wijzeronline aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Wijzeronline is overeengekomen. De voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden. De afspraken in de Overeenkomst zijn leidend, en gaan boven deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. De rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst tussen Partijen kunnen niet door Opdrachtgever aan een derde worden overgedragen tenzij Wijzeronline uitdrukkelijk en voorafgaande toestemming verleent aan Opdrachtgever. Het staat Wijzeronline vrij om hieraan nadere voorwaarden te verbinden.
 10. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 - Het Aanbod

 1. Alle door Wijzeronline gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeldt.
 2. Wijzeronline is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Wijzeronline het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Wijzeronline gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Wijzeronline niet binden. Eventuele afbeeldingen en gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Alle aanbieden worden voorts gedaan op door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Aanbiedingen vervallen indien de gegevens van Opdrachtgever onjuist dan wel onvolledig zijn.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden en termijnen in het aanbod van Wijzeronline zijn indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Wijzeronline niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Wijzeronline heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Wijzeronline te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
 2. Wijzeronline is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 3. Elke Overeenkomst die met Wijzeronlinewordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Wijzeronline wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Wijzeronline is verbonden.
 4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde Overeenkomst annuleert, worden de reeds tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 5. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Indien partijen overeengekomen zijn dat Opdrachtgever aanspraak kan maken op het herroepingsrecht, vervalt het herroepingsrecht indien Wijzeronline met toestemming van Opdrachtgever binnen 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst aanvang maakt aan de dienstverlening.
 6. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst

 1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Wijzeronline een Overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze Overeenkomst in elk geval één jaar, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen. De duur van een Overeenkomst tot het ontwikkelen van een website is afhankelijk van de ontwikkelingsduur alsmede eventuele (gewijzigde) wensen van Opdrachtgever.
 2. De Overeenkomst voor hosting en/of onderhoud wordt elk jaar telkenmale stilzwijgend verlengd met de oorspronkelijk overeengekomen termijn, tenzij Opdrachtgever of Wijzeronline de Overeenkomst schriftelijk heeft beëindigd met een opzegtermijn van één maand vóór het einde van de overeengekomen periode.
 3. Zowel Opdrachtgever als Wijzeronline kunnen de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 4. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien Wijzeronline ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd.
 5. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
 6. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Wijzeronline op basis van het gestelde (uur)tarief. De (uren)registratie van Wijzeronline is hierbij leidend. Indien de Overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid heeft Wijzeronline recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon. Indien het einde van de Overeenkomst aan Opdrachtgever is toe te rekenen, heeft Wijzeronline recht op het volledige loon indien dit gelet op de omstandigheden van het geval redelijk is.
 7. Zowel Opdrachtgever als Wijzeronline kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der Partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld plaatsvindt, is Wijzeronline nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
 8. Alle postcontractuele verplichtingen uit deze voorwaarden en de Overeenkomst die naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding bestaan. Dit betreft in elk geval de bepalingen inzake de geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten, aansprakelijkheid de geschilbeslechting en rechtskeuzebepaling.

Artikel 6 - Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Wijzeronline zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. Bij de uitvoering van de Diensten is Wijzeronline niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen aanvullende werkzaamheden opleveren voor Wijzeronline, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.
 3. Wijzeronline is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 4. Indien Wijzeronline op grond van een verzoek of bevel van een overheidsinstantie en/of een wettelijke verplichting, werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van Opdrachtgever, komen de hieraan verbonden kosten enkel en alleen voor Opdrachtgever.
 5. Indien sprake is van wijzigingen, kan Wijzeronline de uitvoering van de Dienst voortzetten met de gewijzigde versie van de Website. Nimmer is Wijzeronline gehouden of verplicht bepaalde functionaliteiten en/of specifieke eigenschappen te handhaven, wijzigen of toe te voegen.
 6. De broncode alsmede de technische documentatie van de Website is te allen tijde uitgesloten van het gebruiksrecht of voorwerp van een overdracht aan Opdrachtgever.

 

 

 1. Zowel Opdrachtgever als Wijzeronline kan wijzigingen aanbrengen aan de omvang en/of inhoud van de afgenomen Dienst. De meerkosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Indien Opdrachtgever het hiermee niet eens is dienen Partijen met elkaar in overleg te treden. Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, indien de wijzigingen geen verband houden met wijzigingen in relevante wet- of regelgeving of Wijzeronline de kosten van de wijziging voor zijn rekening neemt.
 2. Wijzeronline is niet gehouden om een fysieke drager aan Opdrachtgever te verstrekken met de programmatuur.
 3. Indien Wijzeronline op grond van de Overeenkomst tevens een back-up maakt van de gegevens van Opdrachtgever, zal Wijzeronline conform de Overeenkomst op vaste momenten een back-up maken en bewaren conform de overgekomen termijn. Opdrachtgever is echter zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de voor hem geldende wettelijke bewaar- en administratieverplichtingen.
 4. Indien Wijzeronline op verzoek van Opdrachtgever op locatie van Opdrachtgever aanwezig dient te zijn, wordt een afspraak ingepland. Een reeds geplande afspraak kan slechts tot 24 uur voor aanvang kosteloos geannuleerd worden. Annulering binnen deze termijn heeft tot gevolg dat Opdrachtgever de reeds gereserveerde tijd dient te vergoeden alsmede reeds gemaakte onkosten.

Artikel 7 - Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door Wijzeronline verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Wijzeronline niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Wijzeronline is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Wijzeronline verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Wijzeronline voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. Wijzeronline kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Wijzeronline gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 5 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Wijzeronline.
 4. Opdrachtgever is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van de Applicatie van Wijzeronline te beschermen, en de op de Applicatie rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren.
 5. Opdrachtgever draagt zorg voor geschikte apparatuur en een gebruiksomgeving.

Artikel 8 - Ontwikkeling Website

 1. Wijzeronline kan een advies, plan van aanpak, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Wijzeronline de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 2. Opdrachtgever is gehouden om alle benodigde informatie tijdig, volledig, juist en in de gewenste vorm aan te leveren ten behoeve van het ontwikkelen van de Website (waaronder tevens verstaan databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses en ontwerpen).
 3. Partijen leggen alle kenmerken, functionaliteiten, eigenschappen en meer van de te ontwikkelen Website schriftelijk vast. De Website wordt enkel en alleen op basis van deze schriftelijk overeengekomen afspraken gemaakt. Indien de gemaakte afspraken te summier zijn om te voldoen aan de wensen van Opdrachtgever, dienen partijen in overleg te treden en de afspraken c.q. de Overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.
 4. Wijzeronline is te allen tijde gerechtigd goedkeuring van Opdrachtgever te verlangen alvorens een door hem ontwikkeld werk wordt opgeleverd of een hiermee gemoeide gebruikslicentie wordt overdragen.
 5. De rechten voor het gebruik van de Website zullen worden overgedragen aan Opdrachtgever vanaf het moment dat Opdrachtgever volledig aan haar (betalings)verplichtingen heeft voldaan, behoudens het geval dat partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen. De bronbestanden zijn niet uitgesloten van het gebruik van Opdrachtgever.

6.De door Wijzeronline ontwikkelde Website  is opgeleverd wanneer Opdrachtgever getekend heeft of expliciet akkoord heeft gegeven voor de Website  binnen een maximale termijn van 7 kalenderdagen, tenzij een nader termijn is overeengekomen. Hiertoe kan Opdrachtgever de schriftelijke afspraken controleren. Na het ongebruikt verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de Website. Eventuele herstelwerkzaamheden na deze termijn worden gezien als meerkosten.

 1. Partijen kunnen een testperiode overeenkomen waarin Opdrachtgever eventuele fouten en/of gebreken vaststelt. Deze gebreken moeten schriftelijk gemeld worden aan Wijzeronline. De herstelwerkzaamheden hiervan komen voor rekening van Wijzeronline, tenzij er sprake is van gebruiksfouten of fouten die niet aan Wijzeronline zijn toe te rekenen. De herstelperiode betreft een redelijke termijn, althans in elk geval 7 dagen nadat de gebreken zijn gemeld of zijn bevestigd door Wijzeronline.
 2. Indien na de testperiode en/of oplevering wijzigingen gemaakt moeten worden aan de Website, al dan niet op verzoek van Opdrachtgever, welke niet eerder schriftelijk zijn overeengekomen, dienen de wijzigingen op basis van een nieuwe opdracht verricht te worden. Opdrachtgever heeft slechts recht op een beperkt aantal revisierondes welke in overleg vastgesteld worden in de Overeenkomst.
 3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Wijzeronline verplicht om door Wijzeronline verstrekte voorstellen te beoordelen, althans binnen de overeengekomen periode. Indien Wijzeronline wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Wijzeronline gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
 4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat mede afhankelijk is van externe factoren die de ontwikkeling kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en/of diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.

Artikel 9 - (Op)Levering

1.Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door Wijzeronline of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Wijzeronline recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen, noch kan Wijzeronline aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de overeengekomen termijn.

 1. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door Wijzeronline bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 2. Indien Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Wijzeronline gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
 3. Wijzeronline spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan Wijzeronline.
 4. Wijzeronline spant zich in om de Dienst zoveel mogelijk conform het Aanbod te leveren.
 5. Indien Partijen een deeloplevering van de Website overeenkomen, zal Wijzeronline de Website verder ontwikkelen zodra Opdrachtgever haar op- en aanmerkingen schriftelijk heeft gedeeld en Wijzeronline deze wijzigingen heeft bevestigd. Deze veranderingen kunnen gevolgen hebben voor de opleverdatum alsmede reeds overeengekomen budget.
 6. Nadat de Website is goedgekeurd door Opdrachtgever, en de Website klaar is om in gebruik te nemen door Opdrachtgever, kan Wijzeronline op locatie van Opdrachtgever of digitaal een uitleg c.q. presentatie geven ten behoeve van een juiste ingebruikname.

Artikel 10 - Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht, dan wel ten tijde van het eerste moment van ingebruikneming de Website. Indien en voor zover hierbij enige schade is ontstaan bij Opdrachtgever, is Wijzeronline gehouden om tegen de kostprijs van de informatiedragers vervangende Website te leveren. Het opnieuw installeren en/of implementeren dient tegen het overeengekomen tarief te geschieden tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 11 - Garanties

 1. Wijzeronline voert de Diensten uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Tijdens de garantietermijn staat Wijzeronline in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.
 2. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Wijzeronline gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
 3. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op de garantie, is Wijzeronline gehouden om een kosteloos herstel of vervanging uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende aansprakelijkheidsbepalingen van deze algemene voorwaarden.
 4. Wijzeronline staat er niet voor in dat de Website zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. Wijzeronline spant zich in om fouten in de Website c.q. programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen. Het herstel ziet slechts op hetgeen door Wijzeronline zelf is ontwikkeld, en de gebreken door Opdrachtgever tijdig zijn gemeld. Wijzeronline is gerechtigd om het herstel uit te stellen totdat een nieuwe versie van de programmatuur in gebruik wordt genomen. Gebreken in programmatuur dat niet door Wijzeronline ontwikkeld is, kan in overleg voor rekening en risico van Opdrachtgever hersteld worden.
 5. Opdrachtgever accepteert de Website ‘as is', tenzij anders overeengekomen.
 6. Opdrachtgever dient een geconstateerd gebrek onmiddellijk en gedetailleerd schriftelijk aan Wijzeronline te melden op een wijze dat Wijzeronline in staat stelt om de gebreken te reproduceren en te herstellen. Het gebrek is gemeld op het moment dat Opdrachtgever van Wijzeronline een ontvangstbevestiging van de melding ontvangt.
 7. Onder herstel wordt tevens verstaan het verstrekken van tijdelijke oplossingen. Onder de garantie valt nimmer het herstel van verminkte of verloren gegevens. Wijzeronline is niet verplicht om deze gegevens te herstellen. Indien overeengekomen kan Wijzeronline naar redelijkheid, medewerking verlenen maar is nimmer verantwoordelijk noch gehouden tot herstel van enig verminkte en/of verloren gegane gegevens. Opdrachtgever dient te allen tijde maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van storingen, gebreken, verminking en/of verlies van gegevens, al dan niet op basis van door Wijzeronline verstrekte inlichtingen.
 8. Wijzeronline is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website en is niet aansprakelijk voor het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Website tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
 9. Aansprakelijkheid van Wijzeronline voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten. Wijzeronline is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de Website van Wijzeronline die zonder uitdrukkelijke toestemming van Wijzeronline heeft plaatsgevonden.
 10. Tijdens de garantieperiode komt Opdrachtgever uitsluitend een beroep toe op deze garantiebepaling en is Wijzeronline niet gehouden tot enige schadevergoeding die is ontstaan door de geconstateerde gebreken tijdens de garantieperiode.
 11. Indien een gebrek gedurende de garantietermijn niet onder het kosteloos herstel valt, dient Opdrachtgever de betreffende kosten te vergoeden.
 12. Wijzeronline staat er niet voor in dat de ter beschikking te houden programmatuur, in het kader van de SaaS-dienst, tijdig wordt aangepast aan de wijzigingen in relevante wet- en regelgeving maar zal zich hiervoor inspannen om dit zo tijdig mogelijk te realiseren.

Artikel 12 - Gebruik en onderhoud Website

 1. Wijzeronline draagt de intellectuele eigendomsrechten van de ontwikkelde Website over nadat Opdrachtgever aan haar volledige betalingsverplichting heeft voldoen. Het recht tot gebruik van de Website is exclusief, overdraagbaar, verpandbaar en -sublicentieerbaar.
 2. Indien overgekomen, zal Wijzeronline onderhoud verrichten aan de Website. De omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door Partijen is overeengekomen. Ook indien dit niet expliciet is overeengekomen, kan Wijzeronline onderhoudswerkzaamheden verrichten, of de uitvoering van haar diensten onderbreken indien zij dit noodzakelijk acht ten behoeve van het kunnen verrichten van onderhoud. Het doen van onderhoud kan tevens onderbrekingen veroorzaken in de uitvoering van de diensten, welke voor Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding rechtvaardigt.
 3. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen in de Website schriftelijk te melden aan Wijzeronline, waarna Wijzeronline Overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de fouten naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is Wijzeronline gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.
 4. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan Wijzeronline.
 5. Ondanks de overeengekomen onderhoudsverplichtingen van Wijzeronline, heeft Opdrachtgever een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en het gebruik van de Website.
 6. Ten behoeve van het onderhoud is Wijzeronline bevoegd om onder meer (data)bestanden te controleren op onder andere computeraanvallen, computervirussen en onveilige en/of illegale handelingen, alsmede andere handelingen te verrichten die nodig zijn ten behoeve van het onderhoud. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan- en het gebruik van de Website door derden die door Opdrachtgever zijn ingeschakeld.
 7. Het onderhoud bevat in beginsel de volgende Diensten (i) correctief, (ii) preventief en (iii) adaptief onderhoud. Ingeval van correctief, preventief en/of adaptief onderhoud, is Wijzeronline gerechtigd om de Dienst geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen. Opdrachtgever heeft gedurende deze onderbreking geen recht op enige schadevergoeding. Wijzeronline zal de onderbreking zoveel mogelijk buiten kantooruren laten plaatsvinden en niet langer dan noodzakelijk is voor het onderhoud.
 8. Wijzeronline is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de techniek van het datanetwerk of telecommunicatienetwerk en andere veranderingen in de door Wijzeronline aangeboden diensten. Deze wijzigingen kunnen mogelijk van invloed zijn op de door Opdrachtgever gebruikte randapparatuur, waarvoor Wijzeronline niet gehouden kan zijn tot het voldoen van enige schadevergoeding.

 

Artikel 13 - Hostingdiensten

 1. Indien de overeengekomen dienstverlening strekt tot opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden in het kader van (web)hosting is het hiernavolgende van toepassing. Ook indien Wijzeronline het hostingaccount van Opdrachtgever beheert, en de toegang van Opdrachtgever beperkt is tot het beheerpaneel van de Website, kunnen er door Wijzeronline beperkingen gesteld worden aan de grootte van hostingaccount.
 2. Het is Opdrachtgever verboden om gegevens te publiceren en te verspreiden via de Website, in strijd met Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haat zaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, spam en hyperlinks die naar dergelijke informatie verwijst op websites van derden.
 3. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is Wijzeronline gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Opdrachtgever verstrekte informatie aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek.
 4. Wijzeronline komt het recht toe de Overeenkomst met Opdrachtgever te ontbinden en/of te beëindigen ingeval van misbruik zoals benoemd in het voorgaande lid en/of mogelijke strafbare feiten van Opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever dient zich te onthouden van het toebrengen van enige schade of handelingen waarvan zij redelijkerwijs kan vermoeden dat aan andere Opdrachtgevers of de servers schade wordt toegebracht. Indien Opdrachtgever spam verstuurd, en hiervoor herhaaldelijk gewaarschuwd is, en tijdelijk geschorst is, heeft Wijzeronline het recht om Opdrachtgever permanent de toegang te weigeren, zonder vergoeding van enige schadevergoeding.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Wijzeronline voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Wijzeronline is niet aansprakelijk voor enige schade door Opdrachtgever geleden door haar optreden.
 7. Het is Opdrachtgever verboden (het gebruik van) de Diensten door te verkopen en/of te verhuren.
 8. Wijzeronline kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Wijzeronline bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt.
 9. Ingeval van extreem veel dataverkeer is Wijzeronline gerechtigd naar eigen inzicht de Website van Opdrachtgever tijdelijk uit de lucht te halen. Hieronder wordt verstaan DDoS aanvallen, brute force attacks, overbelasting van de server of indien Opdrachtgever op een andere manier overlast veroorzaakt aan de server van Wijzeronline.
 10. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

Artikel 14 - Connectiviteit

 1. Elke maand (of jaar indien Opdrachtgever een jaarovereenkomst is aangegaan) zal worden bekeken wat het (actuele) verbruik is van Opdrachtgever. Indien het daadwerkelijke verbruik verschilt van het verwachte gebruik, kan de omvang van de afgenomen Dienst worden aangepast. Een vermeerdering zal direct worden doorgevoerd. Een vermindering kan enkel aan het einde van periode van deze Overeenkomst.
 2. Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of ander apparatuur, tenzij anders overeengekomen.
 3. Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door Opdrachtgever gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het dataverkeer bij elkaar opgeteld.
 4. Wijzeronline kan een maximum stellen aan de hoeveelheid dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Wijzeronline bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor dataverkeer is bereikt.

 

Artikel 15 - Domeinnaamregistratie

 1. Wijzeronline biedt domeinnaamregistratie aan op verzoek van Opdrachtgever tegen de daarvoor geldende tarieven. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte zijn van de toepasselijke wet- en regelgeving. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat een domeinnaamregistratie geen registratie van merkrecht inhoudt.
 2. De domeinnaamregistratie, tevens inhoudende de aanvraag, toekenning, het gebruik en het houderschap van een domeinnaam, is altijd onderworpen aan de regels van de betreffende registrerende instantie. Wijzeronline heeft hierbij enkel een inspanningsverplichting en biedt geen garantie over de toewijzing van een domeinnaam. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het juist aanleveren van een domeinnaam en kan Wijzeronline niet aansprakelijk stellen voor het registreren van een verkeerde domeinnaam wegens een (type)fout van Wijzeronline. Het is aan Opdrachtgever om dit te controleren en eventueel aan te passen.
 3. Opdrachtgever is Wijzeronline een vergoeding verschuldigd voor de registratie, het gebruik en het houderschap van de domeinnaam. Opdrachtgever sluit daartoe een overeenkomst van onbepaalde tijd, welke maandelijks opgezegd kan worden. Opdrachtgever is verplicht om de vergoeding per jaar in een keer vooruit te voldoen.

4.Opdrachtgever vrijwaart Wijzeronline voor eventuele aanspraken van derden voortvloeiend uit inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en alle aanspraken die verband houden met het gebruik en houderschap van de domeinnaam. Hieronder tevens verstaan alle aanspraken van derden ten aanzien van de content van de Webshop, waarbij Wijzeronline als houder en/of beheerder van de domeinnaam aansprakelijk gesteld wordt. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelfverantwoordelijk en aansprakelijk voor alle aanspraken van derden. Wijzeronline zal haar regresrecht uitoefenen indien mogelijk.

Artikel 16 - Notice en Takedown

Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Wijzeronline of derden en/of onrechtmatig handelen door Opdrachtgever, is Wijzeronline gerechtigd om dat deel van de Dienst per direct af te sluiten of Opdrachtgever uit te sluiten van het gebruik. Wijzeronline zal eventuele inbreuk makende/ schadelijke informatie per direct verwijderen. Hierdoor kan het voorkomen dat Opdrachtgever geen of niet volledig gebruik kan maken van de Dienst van Wijzeronline. In geen geval is Wijzeronline aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van de Dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van de door Opdrachtgever geplaatste gegevens.

Artikel 17 - (Online) marketing

 1. Wijzeronline garandeert geen resultaten omtrent het verlenen van marketing diensten. Wijzeronline past slechts een bepaalde strategie toe die in het verleden resultaten heeft opgeleverd. Evenmin kan Wijzeronline hierover toezeggingen doen doch zal Wijzeronline zich inspannen een verbeterde positie te verkrijgen voor Opdrachtgever in Google of anderszins een zichtbaarheid.
 2. Indien Wijzeronline ten behoeve van Opdrachtgever SEO opzet, wordt het budget voor de SEO door Opdrachtgever bepaald. Indien Opdrachtgever meer werkzaamheden wenst dan mogelijk is op basis van het huidige tarief, dienen hiervoor meer kosten in rekening gebracht te worden.Dergelijke diensten in het kader van SEO worden duidelijk en schriftelijk vastgelegd. Opdrachtgever kan ten behoeve hiervan content en/of informatie aanleveren.
 3. Wijzeronline kan zelf SEO teksten aanleveren voor Opdrachtgever. Wijzeronline hanteert een eigen aanpak en stijl met betrekking tot de SEO diensten. Indien Opdrachtgever akkoord is gegaan met de uitvoering van SEO diensten door Wijzeronline is Opdrachtgever ook akkoord gegaan met de door Wijzeronline gehanteerde aanpak en de door Wijzeronline opgestelde teksten. Opdrachtgever dient hierover nadere afspraken met Wijzeronline te maken.
 4. De uitvoering van de SEO diensten is voorts afhankelijk van richtlijnen, regels en beleid van derden zoals bijvoorbeeld Google. De diensten worden door Wijzeronline uitgevoerd met inachtneming van de beperkingen die gesteld worden door de betreffende derden. Indien overeengekomen dient Opdrachtgever eerst een akkoord te geven, voordat de advertentie verder opgesteld en/of geplaatst kan worden.

Artikel 18 -  Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Wijzeronlineis niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten.
 2. Voor zover voor de diensten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Wijzeronline Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 3. Opdrachtgever kan wijzigingen (laten) aanbrengen aan de omvang en/of inhoud van de Dienst. De aanvullende kosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Indien Opdrachtgever het hiermee niet eens is dienen Partijen met elkaar in overleg te treden. Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, indien de wijzigingen geen verband houden met wijzigingen in relevante wet- of regelgeving of Wijzeronline de kosten van de wijziging voor zijn rekening neemt.

Artikel 19 - Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) weergegeven, tenzij anders overeengekomen.
 2. Wijzeronline voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. De kosten van de ontwikkelingswerkzaamheden worden achteraf berekend, op basis van de door Wijzeronline opgestelde urenregistratie (nacalculatie).
 3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend behoudens andere afspraken.
 4. Indien overeengekomen, dient Opdrachtgever deelbetalingen te verrichten per oplevermoment.
 5. Indien de Overeenkomst wordt aangegaan voor een jaar dient deze vergoeding ineens op basis van vooruitbetaling vergoed te worden.
 6. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Wijzeronline ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 7. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot van 40% in zijn geheel te voldoen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 8. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 9. Wijzeronline is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 10. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van uiterlijk 14 dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Wijzeronline.
 11. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 20 - Incassobeleid

 1. Alle door Wijzeronline gestelde betalingstermijnen betreffen fatale termijnen. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van uiterlijk 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Wijzeronline zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Wijzeronline meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 21 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Wijzeronline gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en gebruikers van de Website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Wijzeronline de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@wijzeronline.nl.
 2. Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van Wijzeronline verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Wijzeronline tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Wijzeronline op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
 4. Partijen dienen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming te handelen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen na te leven alsmede andere toepasselijke wet- en regelgeving. Partijen dienen hiervoor een verwerkersovereenkomst te sluiten.
 5. Opdrachtgever heeft op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verplichtingen tegenover derden. Hieronder wordt verstaan, maar is niet beperkt tot de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. Opdrachtgever is zelf uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor de juiste nakoming van deze verplichtingen. Wijzeronline is ten aanzien van deze persoonsgegevens “Verwerker” in de zin van de AVG. Wijzeronline zal zoveel als technisch mogelijk is, ondersteuning verlenen.

 

Artikel 22 - Opschorting

 1. Wijzeronline heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij wel was betaald, daartoe verplicht zou zijn.
 2. Wijzeronline is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Wijzeronline is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

Artikel 23 - Overmacht

 1. Wijzeronline is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Wijzeronline wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Wijzeronline, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Wijzeronline zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit, hacking en DDoS aanvallen), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van Wijzeronline buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan twee maanden, kan de Overeenkomst door elk van de Partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.
 4. Indien Wijzeronline bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 24 - Beperking aansprakelijkheid

 1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Wijzeronline, is Wijzeronline uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Wijzeronline binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en Wijzeronline deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat Wijzeronline in staat is om adequaat te reageren.
 2. Indien het verrichten van Diensten door Wijzeronline leidt tot aansprakelijkheid van Wijzeronline, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Dienst in rekening gebrachte kosten ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen. Ingeval van Overeenkomsten op grond van een SaaS-dienst, of service en/of onderhoud is bovengenoemde aansprakelijkheid beperkt tot maximaal een periode van 12 maanden voorafgaand aan de ingebrekestelling).
 3. De aansprakelijkheid is voorts verder beperkt tot het bedrag dat door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering maximaal per aanspraak per jaar wordt uitgekeerd. Onder deze verzekering vallen de diensten met betrekking tot webshosting niet.
 4. Wijzeronline is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Wijzeronline geleverde Diensten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, gevolgschade en vertragingsschade en renteschade.
 5. Wijzeronline is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op zijn website of die van gelinkte websites.
 6. Wijzeronline is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website en/of de Website, programmatuur, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website en/of programmatuur of Website.
 7. Aansprakelijkheid van Wijzeronline voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten. Wijzeronline is voorts niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de Website van Wijzeronline die zonder uitdrukkelijke toestemming van Wijzeronline heeft plaatsgevonden.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Wijzeronline voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Wijzeronline geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Wijzeronline.
 9. Enige door Wijzeronline opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Wijzeronline. De inhoud van het opgeleverde advies van Wijzeronline is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Wijzeronline opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Wijzeronline. Wijzeronline is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 10. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Wijzeronline nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Wijzeronline haar eigen advies.
 11. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van zijn eigen apparaten waarop de Website is geïnstalleerd, beveiliging van wachtwoorden en meer. In geen geval is Wijzeronline aansprakelijk.
 12. Wijzeronline staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Wijzeronline verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 13. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de Dienst.
 14. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Wijzeronline vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Wijzeronline. Elke vordering tot schadevergoeding jegens Wijzeronline dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen één jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van Wijzeronline eindigt in elk geval na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen.

Artikel 25 - Geheimhouding

 1. Wijzeronline en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle (vertrouwelijke) informatie die is verkregen in het kader van een Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de Overeenkomst of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. Partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van alle informatie die zij over elkaar en van elkaar verkrijgen. Alle informatie en gegevensdragers van de andere Partij worden niet aan derden beschikbaar gesteld en dienen strikt geheim te blijven, tenzij de andere Partij voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend daartoe.
 2. Opdrachtgever is verplicht om alle gegevens en andere materialen die door Wijzeronline worden verstrekt geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven, tenzij Wijzeronline daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
 3. Indien Wijzeronline op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Wijzeronline zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Wijzeronline niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.
 4. De geheimhoudingsverplichting leggen Wijzeronline en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.
 5. Bij overtreding van hetgeen bepaald is in dit artikel is Opdrachtgever aan Wijzeronline een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van €10.000,- en een boete van €500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Dit laat het recht van Wijzeronline onverlet om een schadevergoeding, van welke aard ook, vorderen.

Artikel 26 - Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom van Wijzeronline, waaronder verstaan aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde databestanden, programmatuur, apparatuur en/of andere materialen waaronder verstaan maar niet beperkt tot ontwerpen, analyses, rapporten, documentatie en offertes alsmede al het voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Wijzeronline, en/of derden c.q. toeleveranciers indien deze rechten reeds toebehoorden aan anderen dan Wijzeronline. Alle zojuist genoemde rechten zullen overgaan op Opdrachtgever indien Opdrachtgever heeft voldaan aan de volledige betalingsverplichting. Hetgeen opgenomen in dit artikel is van toepassing zolang Opdrachtgever nog niet aan haar betalingsverplichting heeft voldaan en de intellectuele eigendomsrechten nog niet zijn overgedragen.
 2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Wijzeronline rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Wijzeronline en een daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Wijzeronline opgeleverde zaken, dient Wijzeronline expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Wijzeronline rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst. Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief niet-overdraagbaar gebruiksrecht van de Website totdat de intellectuele eigendomsrechten zijn overgedragen.
 4. Het is Opdrachtgever voorts niet toegestaan om enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter, auteursrechten, handelsnamen, merken, of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de Website, documentatie en/of overige materialen te wijzigen of te verwijderen.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk optreden tegen elke inbreuk van de IE-rechten van Wijzeronline.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Wijzeronline voor aanspraken van derden ter zake van (eventuele) inbreuken en/of aanspraken van derden met betrekking tot hetgeen in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Opdrachtgever zal Wijzeronline onverwijld informeren over deze inbreuken en/of aanspraken.
 7. Opdrachtgever geeft toestemming aan Wijzeronline om de opgeleverde website te plaatsen op zijn website en/of social media kanalen ten behoeve van reclame- en promotiedoeleinden.
 8. Elke inbreuk van Opdrachtgever op de IE-rechten (en auteursrechten) van Wijzeronline, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 50.000,- euro (zegge: vijftigduizend euro) en een boete van € 1000,- euro (zegge: duizend euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

Artikel 27 - Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Wijzeronline verstrekt in het kader van de Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Wijzeronline van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Wijzeronline voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden, alsmede met betrekking tot de inhoud van de door Wijzeronline opgestelde adviezen en rapportages.
 4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, Website of informatiedragers aan Wijzeronline verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 28 - Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Wijzeronline of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Overeenkomst, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen schriftelijk gemeld worden via info@wijzeronline.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Wijzeronline de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Wijzeronline zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 29 - Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Wijzeronline en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Wijzeronline kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Wijzeronline en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Rijen, 1 januari 2023

Wijzeronline
Ericssonstraat 2
5121ML Rijen
T: 076-7602802
E: info@wijzeronline.nl
Copyright 2022 Wijzeronline.nl - 
Privacy Statement
envelope-ophone